Ruysh F.

Ruysch F. , glej Royce F.

Veliki enciklopedijski slovar. 2000.