Blizzard

VYUZHNYY glej. Blizzard.

Enciklopedijski slovar. 2009.